EncycloDino Un pop-up monstrueux

Auteur  :  Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Illustrations :  Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Ingénieur papier : Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Éditions :  : Seuil Jeunesse
Année :  2006

Résultat formidable du duo Matthew Reinhart et Robert Sabuda